Suo meille koti 2015, öljy kovalevylle. 91,5 x 122,5 x 2 Hinta: 900,- €

Suojassa 2015, öljy kovalevylle, 91,5 x 122,5 x 2 Hinta: 900 €

Jätä lapseni rauhaan 2015, öljy kovalevy, 122,5 x 91,5 x 2 Hinta: 900,- €

Varaemo 2015, öljy kovalevy, 91,5 x 122,5 x 2 Hinta: 900,- €

Varuillaan 2015, öljy kovalevy, 91,5 x 122,5 x 2 Hinta: 900,- €

Palaveri 2016, öljy kankaalle, 30 x 39 x 2 Hinta: 200,- €

Kanasein 2016, öljy kankaalle, 30 x 35 x 2 Hinta: 200 €

Yhdessä kuolemaan asti 2013, öljy kankaalle, 89 x 116 x 2 Hinta: 600,- €

On meitä 2017, akryyli kankaalle, 54 x 65 x 2 Hinta: 300,- €

Muut 2016, öljy kankaalle, 30 x 40 x 2

Kuusi odottajaa 2013, akryyli kankaalle, 40 x 40 x 2 Hinta: 300,- €

Vaeltaja 2013, akryyli kankaalle, 40 x 40 x 2 Hinta: 300,- €